CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

This flashcard is just one of a free flashcard set. See all flashcards!

All main topics / Naval Architecture / Marine Transport and Economics / 16 Shipping Abbreviations
4
GATT
General Agreement on Tariffs and Trade
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) är ett multilateralt handelsavtal som reglerar handel med varor över landgränser. Avtalet kom till med avsikten att öka internationell handel genom minskade tullavgifter, handelskvoter och andra handelshinder. Avtalet skrevs 1947 i Genève (Schweiz) och kom från och med 1995 att ingå som ett huvudavtal inom Världshandelsorganisationen (WTO).

Genom avtalet förbinder sig parterna huvudsakligen att inte tillämpa högre tullar än en viss nivå och att inte tillgripa kvantitativa restriktioner mot import från andra medlemsländer. Avtalet specificerar även under vilka förutsättningar undantag från dessa regler kan användas.

Tullfriheten gäller dock inte jordbruksprodukter och textilier, som är de största exportvarorna från länder i tredje världen. Enligt strukturanpassningsprogram som står som villkor för att länder ska få mottaga lån av IMF och Världsbanken (IBRD) ska länderna utnyttja sina komparativa fördelar och producera det man har bäst förutsättningar för, och exportera dessa produkter. De produkter man har störst komparativ fördel av att producera är just textilier och jordbruksprodukter. Att exportera dessa blir svårt, då tullfriheten alltså inte gäller dessa.

GATT var en mindre slagkraftig kompromiss som godtogs först efter att förslaget om bildandet av International Trade Office (ITO) hade röstats ner under Brettons Woodskonferensen.
New comment
Flashcard info:
Author: andersson.j
Main topic: Naval Architecture
Topic: Marine Transport and Economics
School / Univ.: Chalmers
City: Gothenburg
Published: 15.10.2009

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English