CoboCards App FAQ & Wishes Feedback
Language: English Language
Sign up for free  Login

Get these flashcards, study & pass exams. For free! Even on iPhone/Android!

Enter your e-mail address and import flashcard set for free.  
Go!
All main topics / English / Grammar

Jadwiga (20 Cards)

Say thanks
1
Cardlink
1
Jak i kiedy stosujemy czas present contiunous?
Present Continuous to jeden z pierwszych czasów, jakie poznajemy zaczynając naukę angielskiego. Czas ten opisuje czynność jaka jest w tej chwili wykonywana. Aby utworzyć zdanie w Present Continuous potrzebujemy dwóch rzeczy:

- odpowiedniej dla osoby formy czasownika być,
- czasownika właściwego, do którego dodajemy końcówkę -ing.

ajpierw mamy osobę, która wykonuje czynność (Tom), następnie trzecią formę czasownika być (is). Następnie dodajemy do czasownika głównego pisać (write) końcówkę -ing i dopełnienie - w tym wypadku słowo list (a letter). Pierwsze zdanie w Present Continuous gotowe!
2
Cardlink
0
jak tworzymy pytania i przeczenia w czasie p.contiunous?
Tworzenie pytań jest banalnie proste - wystarczy tylko zamienić ze sobą miejscami czasownik pomocniczy z podmiotem zdania:
Is Tom writing a letter?Czy Tomek pisze list? (w tej chwili)
Tags: http://www.ang.pl/present_continuous.html?tab=2
Source:
3
Cardlink
0
Present Simple
Czas Present Simple jest bardzo prosty w tworzeniu. Potrzeba tylko czasownika w podstawowej formie i osoby wykonującej czynność.

Oto przykład:
I usually work 8 hours a day.Zwykle pracuję 8 godzin dziennie.Żeby jednak nie było tak łatwo, jest jedna mała rzecz, o której zawsze trzeba pamiętać w tym czasie:

w trzeciej osobie do czasownika musimy dodać końcówkę -s
Tags: http://www.ang.pl/present_simple.html
Source:
4
Cardlink
0
Przeczenia i pytania w present simple
Pytania

Przy tworzeniu pytań pojawia się dodatkowe słówko (operator), którego musimy użyć. Słowo to nie ma tutaj swojego znaczenia, pełni rolę wyłączne pomocniczą. To słówko to do. W trzeciej osobie pojawia się końcówka -s i otrzymujemy does.
Uwaga: w trzeciej osobie nie dodajemy końcówki -s do czasownika - otrzymuje ją operator.

Aby utworzyć pytanie, na początku zdania dodajemy operator i otrzymujemy:

Do you like apples?Lubisz jabłka?
Does she smoke?Czy ona pali?
Do we always have to be late?Czy my zawsze musimy się spóźniać?
Tags: http://www.ang.pl/present_simple.html?tab=2
Source:
5
Cardlink
0
Present Perfect
worzenie czasu Present Perfect jest trochę bardziej skomplikowane. Najpierw przykładowe zdanie:
I have bought a new car.Kupiłem nowy samochód.


Pojawia się tu ponownie operator pomagający w utworzeniu zdania - have . W trzeciej osobie otrzymuje końcówkę -s i dostajemy has.

Do operatora dodajemy czasownik w III formie. Czasowniki regularne otrzymują w takim wypadku końcówkę -ed więc sprawa jest prosta. Niestety istnieje też duża grupa czasowników nieregularnych, których wszystkich form należy nauczyć się na pamięć.
6
Cardlink
0
Przeczenia i pytania w czasie present perfect
Aby utworzyć pytanie wystarczy zamienić ze sobą miejscami podmiot zdania i operator pomocniczy.
Have you ever been to France?Byłeś kiedykolwiek we Francji?
What has she done with her hair?Co ona zrobiła z włosami?
Have they arrived already?Czy oni już przyjechali?


Odpowiadamy w formie skróconej:
- Have you ever been to France?
- No, I haven't.
- Have they arrived already?
- Yes, they have.Przeczenie tworzymy łącząc operator ze słówkiem not:
I haven't taken your book.Nie zabrałem twojej książki.


I tu także mamy skróconą formę:
have not»haven't
has not»hasn't
7
Cardlink
1
Present Perfect Continuous
Teraz zajmiemy się trochę bardziej złożonym czasem, jakim jest Present Perfect Continuous. Jak można się domyślić po nazwie, będzie to mieszanka Present Perfect i Present Continuous. Tak więc po kolei, najpierw zbudujmy przykładowe zdanie.
I have been working for five hours.Pracuję od pięciu godzin.


Po podmiocie wstawiamy odpowiednią dla osoby formę czasownika mieć (has dla trzeciej osoby liczby pojedynczej, have dla pozostałych osób). Następnie dodajemy być - zawsze w trzeciej formie been, a na koniec czasownik właściwy z końcówką -ing. Zdanie gotowe!

Nie jest to takie trudne - po podmiocie zawsze będzie have been lub has been - potem tylko czasownik i zrobione.

Oczywiście podobnie jak przy Present Perfect można skracać:
I have»I've
you have»you've
she has»she's
he has»he's
it has»it's
we have»we've
they have»they've
8
Cardlink
0
pytania i przeczenia w present perfect continuous
Pytanie tworzymy przez przesunięcie operatora have/has przed podmiot, jeśli pytamy o szczegóły na początek dajemy jeszcze właściwe słówko pytające where, when, what, itp.

Have you been waiting for me?Czekacie na mnie?
How long have you been waiting for me?Jak długo na mnie czekacie?
Since when has she been learning German?Od kiedy ona uczy się niemieckiego?
Has it been snowing for 2 hours?Czy śnieg pada od dwóch godzin?
What have you been doing all day?Co robiliście przez cały dzień?


Przeczenie tworzymy łącząc operator have/has ze słówkiem not:
I haven't been reading the book for an hour.Nie czytam książki od godziny.
She hasn't been waiting for the doctor since eight.Ona nie czeka na lekarza od ósmej.
9
Cardlink
0
Past Simple
Czas Past Simple (przeszły prosty), jak sama nazwa wskazuje, opisuje wydarzenia z przeszłości i jest prosty w tworzeniu. Potrzebujemy tylko czasownika w II formie, który wstawiamy po podmiocie i zdanie gotowe.
Yesterday I worked very hard.Wczoraj pracowałem bardzo ciężko.


Potrzeba nam II formy czasownika. Czasownikom regularnym dodajemy -ed (lub -d) natomiast formy czasowników nieregularnych znajdujemy tutaj.

Kilka przykładowych zdań:
She spoke to Mary two days ago.Ona rozmawiała z Mary dwa dni temu.
We went to the station and bought tickets.Poszliśmy na stację i kupiliśmy bilety.
I visited Spain last year.Odwiedziłem Hiszpanię w zeszłym roku
10
Cardlink
0
Pytania i przeczenia w czasie past simple
W tym czasie także pojawia się pomocniczy operator, za pomocą którego tworzymy pytania i przeczenia - tym razem jest to słówko did. Operator jest identyczny we wszystkich osobach. Pytanie tworzymy wstawiając did przed podmiot zdania a czasownik... wraca do pierwszej formy!
Did you see that?Widziałeś to?
Did he speak to Molly yesterday?Czy on rozmawiał z Molly wczoraj?
When did you buy this car?Kiedy kupiliście ten samochód?


Jak to zazwyczaj bywa - jest też wyjątek - czasownik to be tworzy pytanie przez zmianę szyku i obywa się bez operatora.
Was she hungry?Czy ona była głodna?
Were you at school yesterday?Byłeś wczoraj w szkole?Przeczenia:

Tutaj także używamy operatora did w połączeniu z not

Oba słówka najczęściej łączymy:
did not»didn't


He didn't take her to restaurant last weekend.On nie zabrał jej do restauracji w poprzedni weekend.
We didn't go to the cinema yesterday.Wczoraj nie poszliśmy do kina.
I didn't write the letter.Nie napisałem listu.


to be, jak się można spodziewać zachowuje się inaczej:
1 i 3 osoba liczby pojedynczejwas not»wasn't
pozostałe osobywere not»weren't

I wasn't in France last summer.Nie byłem we Francji poprzedniego lata.
They weren't thirsty.Nie chciało im się pić.
11
Cardlink
0
Past Continuous
Past Continuous jest czasem bardzo podobnym do Present Continuous z tym, że wyraża czynność trwającą określony czas w przeszłości. Różnica tkwi w wyrazie być to be - zamiast formy teraźniejszej używamy formy czasu przeszłego. Past Continuous jest trybem niedokonanym.
liczba pojedyncza liczba mnoga
1 osobaI was we were
2 osobayou were you were
3 osobahe was
she was
it was they were


Do tego dokładamy czasownik z końcówką -ing i zdanie w Past Continuous gotowe.
Tom was writing the letter all day yesterday.Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień.
Yesterday at about eight we were listening to the music.Wczoraj około ósmej słuchaliśmy muzyki.
What were you doing on Friday?Co robiliście w piątek?
He wasn't working in the garden two days ago.On nie pracował w ogrodzie dwa dni temu.
12
Cardlink
0
pytania i przeczenia w past continuous
Pytanie tworzymy przez inwersję:
Was Tom writing the letter all day yesterday?Czy Tom pisał list przez cały wczorajszy dzień?


Przeczenie? Tutaj wstawiamy nasze nieśmiertelne not, najczęściej w formie wasn't, weren't
was not»wasn't
were not»weren't

Tom wasn't writing the letter all day yesterday.Tom nie pisał listu przez cały wczorajszy dzień.
13
Cardlink
0
Past Perfect
zas Past Perfect to czas przeszły dokonany, nazywa się go także czasem zaprzeszłym, gdyż opisuje czynność, która dokonała się zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła.
I went for a walk when I had finished my work.Poszedłem na spacer kiedy skończyłem swoją pracę.
(czyli najpierw skończyłem pracę - potem poszedłem na spacer)


Tworzenie zdań w Past Perfect jest dość proste, mimo że jest to czas złożony - po podmiocie wstawiamy zawsze słówko had (we wszystkich osobach!) a za nim czasownik główny w III formie.
14
Cardlink
0
pytania i przeczenia w czasie Present perfect
Pytania tworzymy w standardowy sposób - zamieniamy podmiot z operatorem:
Had he finished his work before all the lights went out?Czy on skończył pracę zanim zgasły wszystkie światla?
Had she already watched the movie before he arrived home?Czy ona obejrzała ten film zanim on dotarł do domu?
Had they learnt about the accident before the police called them?Czy oni dowiedzieli się o wypadku przed tym jak policja do nich dzwoniła?


Przeczenie uzyskujemy wstawiając not
She hadn't thought about baking a cake so we had to buy some biscuits.Ona nie pomyślała o upieczeniu ciasta więc musieliśmy kupić jakieś herbatniki.
15
Cardlink
0
Past Perfect Continuous
Czasu Past Perfect Continuous używamy mówiąc o czynności ciągłej w przeszłości. Tworzymy go wstawiając orzeczenie złożone ze słówka had + been + czasownik z końcówką -ing.

It had been raining for days so when they finally left, the roads were very muddy.Padało od wielu dni więc kiedy w końcu wyruszyli, drogi były bardzo błotniste.
16
Cardlink
0
pytania i przeczenia w past perfect continuous
Może się powtarzam, ale pytania tworzymy w standardowy sposób - zamieniamy podmiot z operatorem:
Had he been living on his own before he went to this boarding school last year?Czy on mieszkał juz kiedyś sam, zanim wyjechał do tej szkoły z internatem w zeszłym roku?


Jak przeczenie to oczywiście not
I hadn't been working when our new boss came. Nie pracowałem, kiedy przyszedł nasz nowy szef. (no i ma minusa u szefa)
17
Cardlink
1
Future Simple
Future Simple, czyli czas przyszły prosty, jest bardzo łatwy zarówno w tworzeniu jak i użyciu. Po podmiocie wstawiamy słówko pomocnicze will (we wszystkich osobach), a po nim czasownik w pierwszej formie.
I will come to you tomorrow.Przyjdę do ciebie jutro.


Osobę ze słówkiem will często "łączymy"
I will»I'll
you will»you'll
she will»she'll
he will»he'll
it will»it'll
we will»we'll
they will»they'll
18
Cardlink
0
pytania i przeczenia w future simple
Pytanie tworzymy wręcz banalnie - zamieniamy kolejnością podmiot i słówko will
Will you bring me some water?Przyniesiesz mi trochę wody?
Will she start her work in few next days?Czy ona zacznie pracę w ciągu kilku najbliższych dni?
Will you take the language exam this semester?Zdajesz egzamin językowy w tym semestrze?
What will they do?Co oni zrobią?


Tworząc przeczenie używamy operatora will w połączeniu z not. Istnieje forma skrócona i - uwaga - wygląda trochę inaczej niż można by się spodziewać
will not»won't

We won't pass the exam I'm afraid.Obawiam się, że nie zdamy egzaminu.
You won't enjoy the film.Nie będzie podobał ci się ten film.
He will not find us here.On nas tutaj nie znajdzie.


Na pytania możemy odpowiadać także w skrócony sposób:
Will you help me?

Yes, I will.
No, I won't.Pomożesz mi?


Tak, pomogę.
Nie, nie pomogę.
19
Cardlink
0
Future Continuous
Za pomocą Future Continuous możemy wyrazić czynność, która będzie wykonywana w przyszłości i będzie trwała pewien czas. Ponieważ jest to czas typu Continuous to, jak można się spodziewać, potrzebne nam będą formy czasownika z końcówką -ing. Po podmiocie wkładamy will be (dla każdej osoby) i już możemy napisać przykładowe zdanie.
I will be watching TV tomorrow at 7.Jutro o siódmej będę oglądał telewizję.
20
Cardlink
0
Pytania i przeczenia w Future continuous
Tworząc pytanie, zamieniamy kolejnością podmiot i słówko will
Will you be travelling to Moscow all day tomorrow?Będziesz jechał (podróżował) do Moskwy jutro przez cały dzień?
Will she be listening to the radio at five? Czy ona będzie słuchała radia o piątej?Przeczenie tworzymy za pomocą słówka not.
I will not be writing an essay on Monday.Nie będe pisał eseju w poniedziałek.
We won't be waiting for you for more than 15 minutes.Nie będziemy na ciebie czekać dłużej niż 15 minut.
Flashcard set info:
Author: rosa1801
Main topic: English
Topic: Grammar
School / Univ.: Nauczycielskie kolegium języków obcych we Wrocławiu
City: Wrocław
Published: 07.06.2010
Tags: Student
 
Card tags:
All cards (20)
http://www.ang.pl/present_continuous.html?tab=2 (1)
http://www.ang.pl/present_simple.html (1)
http://www.ang.pl/present_simple.html?tab=2 (1)
Report abuse

Cancel
Email

Password

Login    

Forgot password?
Deutsch  English