CoboCards App FAQ & Wünsche Feedback
Sprache: Deutsch Sprache
Kostenlos registrieren  Login

Hol' Dir diese Lernkarten, lerne & bestehe Prüfungen. Kostenlos! Auch auf iPhone/Android!

E-Mail eingeben: und Kartensatz kostenlos importieren.  
Und Los!
Alle Oberthemen / Biologie / Plant en groei

Pgm (36 Karten)

Sag Danke
1
Kartenlink
0
Scheutgroei  , wortelgroei , vruchtgroei
wortelgroei : één groeigolf in het voorjaar
                         één groeigolf in het najaar

scheutgroei : een max. groeigolf in de zomer

Vruchtgroei : Tijdens de groeiseizoenen in de zomer
2
Kartenlink
0
Wat verstaan we onder correlatieve remming
beïnvloede van de plantendelen waarbij de ontwikkeling van de ene permanent voorrang geniet op de ontwikkeling van de andere
Tags: correlative remming
Quelle:
3
Kartenlink
0
Wat is het effect van fruit op de bloemknopvorming
Veel meer fruit minder generatieve groei
4
Kartenlink
0
Wat is het effect van uitdunnen?
een hogere vruchtkracht
5
Kartenlink
0
Wat is het effect van jaarlijks niet of weinig snoeien ?
* Lagere kwaliteit
* Kleinere vruchten
¨* Kans op beurtjaren is groter als er niet voldoende wordt gedunt
6
Kartenlink
0
De Chem . en in woorden de fotosynthese en de ademhaling
F.S  : 6H2O + 6Co2 > C6H12O6 + 6O2
Spa rood
> klontje suiker


Ademhaling : C6H12O6 + 6O2 --> 6H2O + 6Co2 + w + energie
7
Kartenlink
0
Wat zyn de 5 groeifactoren ?
* Licht
* Co2
*°C
*H2O
* Luctbeweging
8
Kartenlink
0
Bespreek het licht aan de hand van een tekening
                                          700             400 mm


                 IR                       Roggbiv                     UV
                                              
                                                "
       

       Lang                          Wit licht                                          Kort

                                              of


   Warmte                Zichtbaar
                                Licht                                                            energie
9
Kartenlink
0
Defenitie van LDP , KDP en ddagneutrale
LDP  : Bloemknopontwikkeling : 8-10 u licht
           Bloei : Voorjaar , najaar
          Vb ; Chrysant , kerststerKDP : Bloemknopontwikkeling : 12 u licht
           Bloei ; zomer
           Vb : tagetes en gerstDagneutrale : Uren licht speelt geen rol
                        bloeien het ganse jaar
                        Vb : ros , tomaat
10
Kartenlink
0
Wat is fotoperodisch en assimilatiebelichting
Fotoperiodisch : af en toe licht geven


Assimilatiebelichting ; fotosynthese
11
Kartenlink
0
De hormonen in 2 groepen
Groiehormonen : * Auxine ; productie in de bladeren
                          * Gibberelinnen : productie in de wortels en vruchten
                           * Cytokinnen : Productie in de wortelsRemhormonen ;  Abcissine zuur : verkleuren van de bladeren
                                                         ( remmen v/ d groei v/d  plant )


                           * Ethyleen : rypingshormoon ( hierdoor rypt ffruit =                                            slechte kwaliteit .
                                               Gasvormig
                                              Praktyk : we kunnen ethyleen op appels spuiten om meer kleur te verkrygen , maar hierdoor hebben we een te kort uitstalleven
12
Kartenlink
0
Het verschil tussen insecten en mijten
insecten : 6 poten
mijten  : 8 poten
13
Kartenlink
0
De fonologische stadia
* De winterrust stadia
* schuivende knop
* zwellende knop
*openbarstende knop
¨* muizenoor stadia   > Schurft
* Groene kluster
* groene knop
* Wit ( peer ) , roze (appel )
* begin bloei
* volle bloei 
> Chemische vruchtdunning
* eind bloei
* bloemenrui
* 10-20 mm   --> bloemen kleiner als 12 mm
* Vruchtenbloei
*Vruchtenrui
14
Kartenlink
0
De volledige metarmorfose
* ei
*Larve   --> vreten
*Pop
*adult
15
Kartenlink
0
De onvolledige metamorfose
* ei
*larve
*adult


Geen pop aanwezig ( minder kans op overleven )
16
Kartenlink
0
Vergelijk de fenologische stadia van appel en peer
* Later pluktijdstip van appel
* De peer is vroeger dan de appel
17
Kartenlink
0
Hoelang duurt hem om een nieuw middel erkent te krijge
10 a 15 jaar
18
Kartenlink
0
Waar gebeuren deze testen ?
Pc fruit ( velm , kerkom )
19
Kartenlink
0
Wat verstaan we onder actieve stof of werkzamestof?
Een actieve stof of een werkzame stof iq ded naam voor de chemische formule die verantwoordelijk voor de werking van het product .
20
Kartenlink
0
Wat is een handelsnaam ?
De actieve stoffen worden op de markt gebracht met een naam gekozen door de firma . Wanneer de handselsnaam in het rood staat dan heeft die een uiterste verkoop en gebruiksdatum .
21
Kartenlink
0
Wat weet je over de dosis ?
De vermelde dosis of de erkende dosis wordt uitgedrukt in ml / gram / ha boomhoog of loofwandopervlakte
22
Kartenlink
0
Wat verstaan w eonder resistentie?
Een insect is resistenttegen middel A , wil zeggen dat middel A een onvoldoende werking heeft . Fout gebruik : Te veel , te dikwijls .. zijn oorzaken van resistentie . om resistentie te verminderen delen we ieder middel in in een resistentiegroep . Middelen die behoren tot dezelfde resistentiegroep mogen max 1 keer / jaar ingezet worden
23
Kartenlink
0
Welke informatievinden we terug over de bloei ?
Door middel  van ene gekleurd blokje kunne we zien als we het middel mogen gebruiken tijdens de bloei . een rood vakje is giftig voor de bijen dus mag niet gebruikt worden tijdens de bloei
24
Kartenlink
0
Wat is wachttijd ?
De tijd tussen de toepassing van het product en de oogst van het prdouct noemen we wachttijd . wordt meestal uitgedruk in dagen en varieert tusse 0 en 28 dagen
25
Kartenlink
0
Wat is een bufferzone ?
De bufferzone is de eigenlijke afstand tussen de laatste rij fruit en de openbare watrelopen . in 2015 zal de kwaliteitsnorm van water 1000 x strenger zijn dan in 2010
26
Kartenlink
0
In welke volgorde moeten middelen opgelost worden in het spuitstelsel ?
De WC- regel                    W P  > vast , poeder
                                            E  C 
> vloeibaar
a . 1/3 water toevoegen
B . De vaste middelen dan de vloeibare
c. laatste : meststoffen en bijvullen by 2/3 water
27
Kartenlink
0
Welke punten vinden we steeds terug op bijsluiter ?
1. actieve stof
2. handelsnaam
3. erkende dosis
4. resistentie
5. toepassing tydens de bloei      
6. wachttijd
7. bufferzone
8. driftreductie
9. mengselverhouding
10. max aantal toep
28
Kartenlink
0
De buitentemperatuur
* Broeikaseffect : BKE

- Korte golven komen door de zon naar binne door het glas . Ze worden omgezet in langen golven en geven warmte aan de plant
29
Kartenlink
0
Planttemperatuur
* PLanttemperatuur : omgevingstemperatuur
* Temperatuur van de plant ligt tussen de 0°C en 40°C
* Temperatuurwordt geregeld door de verdamping
* als de temp daalt --> daalt de ademhaling en de verdamping in de serre
Bomen en struiken : worteltemperatuur bepalen de strat van de groei
30
Kartenlink
0
Invloed op de kieming
* Kiemsnelheid : - minimale kiemtemp
                             - optimale kiemtemp
                             - maximale kiemtemp


Praktijk : de boer zaait tarwe als de bodemtemp voldoende hoog is
Soms is een koudeprikkel noodzakelijk om te kiemen
Als de temp te hoog is gaat het zaad in kiemrust

31
Kartenlink
0
Vschil tussen generatief en vegetatief
vegetatief  : groeien van de plant
generatief : bloeien van de plant
32
Kartenlink
0
Verschil tussen éénjarige en tweejarige ?
éénjarige : kiemt , groeit , bloeit en sterft af in een en hetzelfde jaar

Tweejarige ; kiemt en groiet in het eerste jaar
                      bloeit en sterft af in het tweede jaar
33
Kartenlink
0
Wat zijn dekoude bronnen bij twee jarige planten?
in de natuur : winter

Kunstmatige koudeprikkel : vernalisatie , frigo's
34
Kartenlink
0
Wat is vernalisatie ?
Vernalisatie : kunstmatige koudeprikkel : waarbij het zaad wordt omgevormd van vegetatief naar generatief
35
Kartenlink
0
Wat is doorschieten .?
Tweejarige planten schieten toch door in het eerste jaar

Oorzaak : koude op het verkeerde moment

- droge stress
- hitte stress
36
Kartenlink
0
Wat is het effect van fruit op de bloemknopvorming
Veel meer fruit minder generatieve groei
Kartensatzinfo:
Autor: Nath
Oberthema: Biologie
Thema: Plant en groei
Schule / Uni: tolv
Ort: Sint-Truiden
Veröffentlicht: 10.06.2010
Tags: tuinbouw
 
Schlagwörter Karten:
Alle Karten (36)
correlative remming (1)
Missbrauch melden

Abbrechen
E-Mail

Passwort

Login    

Passwort vergessen?
Deutsch  English